REGLEMENT VAN DE WEDSTRIJD

‘Doe mee aan onze Fit & Vol Pit interactieve test en maak kans op een goodiebag.’

Artikel 1: Algemeen

 1. Huidige voorwaarden van de wedstrijd ‘Doe mee aan onze Fit & Vol Pit interactieve test en maak kans op een goodiebag.’ (hierna ‘de wedstrijd’ of ‘de actie’) zijn van toepassing op de wedstrijd georganiseerd door Zespri International Europe nv/sa (hierna Zespri of ‘de organisator’), Posthofbrug 10, bus 3, 2600 Berchem.
 2. Deelname aan de wedstrijd impliceert de volledige aanvaarding en zonder voorbehoud van het huidige reglement. Het niet-naleven van dit reglement door de deelnemer wordt automatisch bestraft met de volstrekte nietigheid van zijn deelname evenals het verlies van zijn winst in voorkomend geval, zonder dat Zespri verantwoordelijk kan worden gesteld. Er kan op geen enkele andere manier deelgenomen worden aan de wedstrijd dan die beschreven in huidig reglement.
 3. De wedstrijd loopt van 1 juni 2022 tot en met 7 augustus 2022.
 4. Er zijn 20 winnaars. De winnaars worden bepaald na verifiëring van de wedstrijdvraag en de schiftingsvraag. (zie artikel 3)
 5. De winnaars worden bepaald binnen de 14 kalenderdagen na het aflopen van de wedstrijd.
 6. Het reglement is beschikbaar op de website: https://fitenvolpit.be/wedstrijd-reglement

Artikel 2: Voorwaarden voor de deelnemers

 1. Deelname aan de wedstrijd staat uitsluitend open voor ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van:
  • personeelsleden van de organiserende bedrijven en derden waar de organiserende bedrijven beroep op doen voor de uitwerking van de wedstrijd
  • hun communicatie- en adviesbureau’s
  • en hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn.
 2. Zijn ook uitgesloten van de wedstrijd: personen die deelnemen via een georganiseerde
  samenwerking, ofwel in het kader van een of andere juridische of feitelijke vereniging, ofwel door op een andere manier samen te werken met de bedoeling hun winstkansen te verhogen, of personen die verdacht worden van fraude door de organiserende bedrijven.
 3. Niets uit of met betrekking tot deze wedstrijd mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van organisator.
 4. Geen enkele vorm van communicatie zal plaatsvinden omtrent deze wedstrijd. Met uitzondering van een schriftelijke aanvraag van het reglement, vergezeld van een vooraf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, die wordt opgestuurd naar Zespri International Europe, Wedstrijd Fit en Vol Pit– Posthofbrug 10, bus 3, 2600 Berchem.

Artikel 3: Deelnemingsregels en voorwaarden

 1. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer:
  De Fit & Vol Pit interactieve test volledig invullen
  Alle gevraagde contactgegevens en de schiftingsvraag invullen via de wedstrijdpagina: www.fitenvolpit.be
 2. Er kan maximum 1 goodiebag per adres gewonnen worden.
 3. De schiftingsvraag luidt als volgt:
  Hoeveel deelnemers zullen de vitaliteitstest ingevuld hebben tussen 1 juni 2022 en 7 augustus 2022?
 4. De winnaars zijn degene die de test helemaal ingevuld hebben, alle gevraagde contactgegevens ingevuld hebben en het dichtste bij het juiste antwoord op de schiftingsvraag komen.

Artikel 4: Prijzen

 1. De prijs is een goodiebag bestaande uit: een shopping bag of totebag met kiwilepel, kiwidoosje, ontbijtkom, 2 eierdopjes, 3 fruitzakjes, springtouw, stressbal, Fit & Vol Pit kaartenspel en blender.
 2. Na afsluiting van de wedstrijd worden de winnaars persoonlijk via e-mail op de hoogte gebracht via het e-mailadres opgegeven tijdens hun inschrijving. Zij krijgen dan 2 weken de tijd om hun adres door te geven. De prijzen worden enkel op hun persoonlijk privé-adres geleverd.
 3. Als het opgegeven adres niet correct blijkt, of indien de winnaar niet antwoordt binnen de gestelde termijn, blijft de prijs in handen van Zespri en zal de winnaar alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook, verliezen.
 4.  Bij weigering van de prijs, of het niet toekennen van de prijs aan de winnaar om andere redenen, blijft deze van Zespri en de winnaar zal alle rechten op enige schadevergoeding, van welk vorm ook, verliezen.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Zespri behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te weigeren of te diskwalificeren, in het geval van overtreding van één van de bepalingen van dit reglement zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens Zespri.
 2. Zespri sluit voor zover wettelijk mogelijk iedere mogelijke aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze wedstrijd volledig uit.
 3. Zespri behoudt zich ten alle tijde het recht voor de wedstrijd tussentijds te wijzigen en/of de wedstrijd voortijdig te beëindigen en/of te verlaten indien onvoorziene omstandigheden onafhankelijk hun wil dit rechtvaardigen zonder dat de deelnemer enige aanspraak jegens Zespri kan doen gelden.
 4. Zespri kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade of kosten, van welke aard dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van de deelname aan de wedstrijd of van de toegekende prijzen.
 5. De deelnemer aanvaardt dat de deelname volledig op zijn eigen risico gebeurt.
 6. In geen enkel geval kunnen de deelnemers eisen dat Zespri de deelnemingskosten van de wedstrijd terugbetaalt.
 7. Zespri kan geenszins aansprakelijk worden gehouden voor foutieve of onvolledige gegevens die meegedeeld werden door de deelnemers en aanleiding geven tot een verkeerd of onbekend adres.
 8. Indien de wedstrijd door overmacht geannuleerd wordt, kan Zespri geenszins aansprakelijk worden gehouden. Zespri kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor technische problemen.

Artikel 6: Persoonlijke gegevens

De volgende gegevens worden aan de deelnemer gevraagd:
Naam + Voornaam
Straat + huisnummer, postcode en woonplaats
E-mailadres

Deze gegevens worden niet opgeslaan in de Zespri database en zullen enkel gebruikt worden tijdens deze actie om de winnaars te contacteren aan het einde van de actie. Alle verworven gegevens voor deze actie worden na de gestelde termijn volledig gewist.

De actie is conform aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst).

Deze verordering is in werking getreden op 25 mei 2018 onder de noemer: De Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG (of General Data Protection Regulation, GDPR).

Indien de persoongegevens ook voor commerciële doeleinden worden gebruikt, zal Zespri een goedkeuring voor gebruik van persoongegevens vragen aan de deelnemers. Deze gegevens worden dan opgenomen in een bestand en zullen gebruikt worden voor het opsturen van actiegerichte e-mails of newsletters.

De deelnemer heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoongegevens en kan eventuele verbeteringen of verwijdering verzoeken door contact op te nemen met Zespri door een e-mail te sturen naar personal.info@zespri-europe.com

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit reglement is onderworpen aan de Belgische wet en zal worden uitgevoerd en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht. Eventuele geschillen die eruit voortvloeien of die betrekking hebben op de actie en die niet kunnen worden opgelost via een minnelijke schikking, kunnen uitsluitend beslecht worden bij de bevoegde rechtbanken.

Vragen, opmerkingen of tips voor Fit & Vol Pit? We horen het graag!
Contactformulier
Meer over bewegen, voeding, 
relaties, veerkracht en vrije tijd?
Er staan behapbare tips voor je klaar!

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang meer Fit & Vol Pit in je mailbox

Nieuwsbrief - popup